نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری

مسئول نهاد مقام معظم رهبري در دانشگاه: حجت الاسلام سيدعليرضا قرشي سنو

تلفن: 3-5157229701-051

خیابان غفاری ساختمان معاونت آموزش،پژوهشی،دانشجوی و فرهنگی- دفتر نهاد مقام معظم رهبری

 

پرسمان دانشجويی

ازدواج دانشجويی 

ضيافت انديشه

حوزه علوم اسلامی دانشگاهیان