مدیریت طرح و برنامه

 

مدیر طرح و برنامه: آقای مجید ترازی

تلفن دفتر: 57254413-051 داخلی 107

 

وظايف مديريت طرح و برنامه 

 • انجام كليه امور مربوط به تهيه و تدوين بودجه مجتمع با هماهنگي معاونت اداري، مالي و مدیریت منابع.
 • همكاري با مديران و رؤساي واحدها در امر تهيه و تنظيم بودجه.
 • جمع آوري بودجه هاي پيشنهادي توسط واحدهاي مختلف و بررسي برنامه ها و اعتبارات مورد پيشنهاد.
 • تلفيق و تنظيم بودجه هاي پيشنهاد شده در قالب هدفها و خط مشي كلي مجتمع.
 • ابلاغ بودجه مصوب هريك از واحدها (درصورت نياز) و نظارت بر حسن اجراي آن از طريق مراقبت در نحوه مصرف اعتبارات و سنجش ميزان پيشرفت عمليات در هر يك از واحدها.
 • دفاع از بودجه پيشنهاد شده در مراجع رسيدگي.
 • نگهداري حساب و دفاتر اعتبارات بودجه اي برحسب فعاليت و برنامه هاي اجرائي مجتمع و نظارت بر حسن اجراي بودجه واحدها.
 • بررسي و مبادله موافقت نامه هاي مربوط به فعاليتهاي جاري و عمراني.
 • تهيه و تنظيم آمارهاي لازم درباره فعاليتها و نيروها و عوامل موجود در مجتمع و واحدهاي تابعه به منظور اعمال نظر صحيح و منطقي در مديريت مجتمع.
 • بررسي مداوم وظايف سازماني مجتمع و واحدها و چگونگي گردش‌كار در آنها با توجه به برنامه‌ توسعه مجتمع.
 • انجام بررسي هاي سازماني و برآورد نيروي انساني مورد نياز مجتمع با همكاري معاونت اداري، مالي و مدیریت منابع.
 • مطالعه و بررسي مستمر در سازمان و وظايف واحدهاي تابعه به منظور تفكيك و تقسيم صحيح وظايف بين واحدها و جلوگيري از تكرار و تداخل وظايف مجتمع.
 • برنامه ريزي و ارائه طريق براي بهبود روشهاي انجام كار و تحول‌اداري و بهره‌وري.
 • تهيه و تنظيم نمودار سازماني (تشكيلاتي) و تهيه و تنظيم پستهاي سازماني متناسب با وظايف و مسئوليتهاي واحدهاي تابعه دانشگاه با همكاري واحدهاي ذيربط.
 • برقراري ارتباط با كارشناسان وزارت علوم، تحقيقات و فنّاوري جهت تجديد نظر و تغييرات در سازمان و تشكيلات مجتمع.
 • تهيه و تنظيم شرح وظايف واحدها و همچنين شرح وظايف پستهاي سازماني مجتمع و ابلاغ  آنها به واحدها پس از تصويب توسط هيأت امناء.
 • بررسي پيشنهادات واحدها در مورد تغيير و اصلاح پستهاي سازماني و شرح وظايف و تهيه گزارشات لازم و انجام اقدامات ضروري جهت رفع مشكلات سازماني آنها.
 • مطالعه و تشخيص نيازهاي آموزشي و كارآموزي كاركنان غير آموزشي و اجراي برنامه هاي آموزشي براي كاركنان مزبور.
 • مطالعه و بررسي و همكاري در امر طبقه بندي مشاغل كاركنان.
 • تشخيص و تعيين رشته شغلي پستهاي سازماني با توجه به طرحهاي طبقه بندي مشاغل.
 • شركت فعال در شوراها ، كميته‌ها و اظهار نظر پيرامون مسائل مربوط.
 • برنامه ريزي براي تأمين فضاهاي كالبدي مجتمع به منظور توسعه و گسترش فضاهاي آموزشي مورد نياز و اقدام در مورد تأمين اعتبار عمراني مورد نياز.
 • همكاري با معاونت اداري و مالي در برگزاري مناقصه و انعقاد قرارداد با شركت هاي مشاوره و پيمانكار براي طرحهاي عمراني.
 • تهيه و تدوين طرح جامع مجتمع و تأمين زمين و امكانات با در نظر گرفتن توسعه آموزش عالي.
 • نظارت بر حسن اجراي طرح هاي عمراني مجتمع.
 • بررسي صورت وضعيت ها و موارد مالي طرحهاي عمراني.
 • اجراي طرحهاي اماني و مورد نياز مجتمع.
 • برنامه ريزي و تأمين لوازم و مصالح مورد نياز طرحهاي عمراني.
 • نظارت بر اجراي طرحهاي ساختماني و تأسيساتي و همچنين تعميرات اساسي و نگهداري ساختمان‌هاي واحد‌هاي مختلف مجتمع.
 • پيشنهاد بودجه هاي عمراني مجتمع براي تصويب در بودجه سالانه كشور.
 • تهيه نقشه طرحهاي عمراني مجتمع .
 • جمع آوري اطلاعات لازم براي تنظيم بودجه طرحهاي عمراني مجتمع.
 • بررسي طرحهاي عمراني و پيشنهادات واحدهاي دانشگاه براي توسعه و عمران با توجه به اولويتها،  امكانات و اعتبارات مصوب براساس بخشنامه ها و دستورالعملهاي مصوب و پيگيري بودجه پروژه هاي عمراني تا مرحله نهايي.
 • برنامه ريزي براي بهبود مستمر مديريت و افزايش بهره وري در فرايند آموزش، تحقيق و فناوري با عنايت به شايسته سالاري ، ابتكار ، خلاقيت و افزايش مشاركت و انعطاف سازماني.
 • برنامه ريزي و نظارت بر طراحي ، بهينه سازي و انطباق نظامهاي مديريتي متناسب و مورد نياز جهت اجراي برنامه هاي توسعه آموزش عالي .
 • انجام طرحهاي مطالعاتي مربوط به اصلاح ساختار و تشكيلات سازماني ، ساختار نيروي انساني، فرهنگ سازماني،سيستمها و روشهاي مورد عمل در مجتمع .
 • انجام طرحهاي مطالعاتي براي تعيين اقدامات لازم در مورد اصلاح مقررات و آئين نامه هاي داخلي دانشگاه با هدف ساده سازي و هماهنگ ساختن آنها .
 • برنامه ريزي و نظارت در زمينه بررسي سيستمها،روشها و رويه هاي مورد عمل در مجتمع و انجام اقدامات لازم در جهت اصلاح و بهبود آنها با هدف افزايش رضايتمندي كاركنان و ارباب رجوع ،تسهيل در انجام كارها و انطباق با نيازهاي جديد .
 • پشتيباني،هدايت و نظارت برفعاليتهاي بهره وري و تحول اداري مجتمع .
 • برنامه ريزي جهت اجراي مصوبات شوراها و كميسيون بهره وري و تحول اداري مجتمع .
 • ارزيابي عملكرد و تهيه و تنظيم گزارش ادواري از اجراي برنامه‌هاي تحول‌اداري و بهره‌وري در مجتمع.
 • اجراي برنامه هاي آموزشي، كارگاههاي آموزشي، برگزاري سمينار و گردهمائي در ارتباط با تحول اداري و بهره وري .
 • انجام ساير امور محوله از طرف رئيس مجتمع.