اداره امور حقوقی، قراردادها و پاسخگویی به شکایات

وظایف

 • نظارت بر نحوه عقد قراردادهاي منعقده بين مجتمع و اشخاص حقيقي يا حقوقي و تنظيم متن قراردادهاي منعقده براي واحدهاي مختلف
 • نظارت بر حسن اجراي مفاد حقوقي مندرج در متن قراردادها
 • حضور در جلسات دادگاه در مورد پرونده‌هاي مرتبط با مجتمع و استماع اظهارات و رد يا قبول آن از نظر مسايل حقوقي
 • مطالعه و بررسي قوانين و مقررات و ارايه پيشنهادات لازم به منظور برقرار نمودن رويه واحد حقوقي
 • پيگيري مسايل حقوقي و پرونده‌هاي ارجاعي در دادگاهها و ديوان عدالت اداري تا حصول نتيجه
 • انجام مشاوره و ارايه راهنمايي به واحدهاي مختلف مجتمع به منظور جلوگيري از اشتباهات منجر به اختلافات حقوقي
 • تدوين اساسنامه‌ها و آيين‌نامه‌هاي مورد نياز
 • همكاري و اقدام در زمينه تهيه و تنظيم آرشيو حقوقي و نگهداري و طبقه‌بندي مصوبات
 • تفكيك عرايض و شكايات واصله از مراجع ذيربط و ارجاع آن به واحدها و يا كميته‌هاي تخصصي
 • تنظيم شكوائيه بر عليه اشخاص حقيقي يا حقوقي متعرض حقوق مركز در زمينه‌هاي مختلف
 • انجام مكاتبات لازم با مراجع قضايي (اعم از دادگاه، نيروي انتظامي و...
 • انجام ساير امور محوله از طرف مقام مافوق