اداره نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت


دکتر امیر حسین اخروی

رئیس اداره نظارت، ارزيابي و تضمين كيفيت دانشگاه

بر اساس «آیین‌نامه تشکیل شورا و مدیریت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت (ناتک) مؤسسه‌های آموزش عالی، پژوهشی و فناوری» مصوب وزارت عتف (10/02/1396)، که در 22 مرداد 1396 به دانشگاه ها ابلاغ شده است، برخی از اهداف تشکیل دفتر ناتک در دانشگاه عبارت است از:

 • نهادینه کردن و اشاعه فرهنگ ناتک در مؤسسه
 • ارتقای کیفیت مؤلفه‌های دروندادی، فرآیندی و بروندادی مؤسسه
 • نهادینه کردن ارزیابی درونی به عنوان یکی از فرایندهای اصلی برنامه ریزی بهبود کیفیت
 • افزایش بهره وری با استفاده از فرایند نظام‌مند ناتک مؤسسه
 • ایجاد وحدت رویه در امر ناتک در همه حوزه‌های عملکردی مؤسسه
 • تقویت زمینه‌های پاسخگویی مؤسسه به ذی نفعان داخلی و بیرونی

در این راستا، برخی از وظایف و اختیارات مدیر ناتک، اینگونه برشمرده شده است:

 • نظارت و ارزیابی مستمر بر کیفیت مؤسسه
 • نظارت و ارزیابی برنامه‌های راهبردی و عملیاتی مؤسسه و پایش مستمر و نظام‌مند میزان پیشرفت و تحقق برنامه ها
 • تشکیل کارگروه‌های تخصصی ناتک با هماهنگی رئیس مؤسسه (شامل کارگروه ناتک امور آموزشی- امور پژوهشی و فناوری- امور دانشجویی و فرهنگی- امور مدیریت و پشتیبانی- و سایر کارگروه‌ها با توجه نیازهای مؤسسه؛ که وظایف و اختیارات آنها عبارت است از: طراحی و تدوین برنامه‌های ناتک- همکاری در فرایند ارزیابی راهبردی مؤسسه- طراحی الگوهای مناسب به منظور نظارت و ارزیابی بر ابعاد مختلف کیفیت مؤسسه- همکاری با مدیریت ناتک در راستای تحقق اهداف و مأموریت آن- تهیه گزارش‌های تحلیلی از وضعیت کمی و کیفی مؤسسه به منظور ارتقای کیفیت- و بررسی کارشناسی موضوعات ارجاع شده از سوی شورا و مدیریت)
 • نظارت بر حسن اجرای مصوبات شورا، آئین نامه‌ها و دستورالعمل ها در تمام حوزه‌های فعالیت مؤسسه
 • مدیریت امور ارزیابی درونی واحدها و گروه‌های آموزشی و پژوهشی مؤسسه
 • ارزیابی و ارائه گزارش عملکرد واحدهای سازمانی مؤسسه (شامل معاونت‌ها، دفتر ارتباط با صنعت، دانشکده‌ها، گروه‌های آموزشی و پژوهشی، شوراها و کمیته‌های تخصصی)
 • ارزیابی عملکرد مدیران و اعضای مؤسسه (اعم از هیأت علمی و غیر هیأت علمی) و واحدهای فناور.
 • همکاری و هماهنگی لازم برای انجام ارزیابی توسط مرکز ناتک وزارت عفت و هیأت‌های نظارت استان
 • توانمندسازی اعضای هیأت علمی، کارشناسان، تمامی همکاران مؤسسه و واحدهای فناوری در حوزه ناتک.

 طبق آیین‌نامه، نکته بسیار مهم در راستای اجرای موفق موارد فوق، آن است که در راستای بهبود کارایی و اثربخشی فعالیت‌های برنامه‌ریزی و ناتک، مؤسسه باید سیستم اطلاعاتی مناسب و یکپارچه مستقر نماید. کلیه واحدها و اعضای مؤسسه در قبال ارایه اسناد، مدارک و اطلاعات درست و به موقع به مدیریت ناتک، موظف و پاسخگو هستند؛ و طبق آیین‌نامه، حسن اجرای این آیین‌نامه بر عهده رئیس مؤسسه است. سایت مرکز ناتک وزارت علوم، از این بخش در دسترس می‌باشد.

 

پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری پایگاه اطلاع رسانی دولت پایگاه اطلاع رسانی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری پایگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش و آموزش کشور