اطلاعات تماس دانشگاه

- شماره تلفن ساختمان آموزشی غفاری: 57229701-57229702-57229703-57229802 051
- شماره تلفن سازمان مرکزی: 57258131-57254413-57254415 051// فاکس: 05157255969
- شماره تلفن ساختمان المهدی: 57255191-57260740-57260742 051