اداره بهداشت؛ درمان و مشاوره دانشگاه گناباد با همکاری دفتر مشاوره وسلامت وزارت علوم، تحقیقات وفناوری برگزار می کند : طرح "خیر مقدم به دانشجویان خوابگاهی"

10 ارديبهشت 1401, 12:16 ب ظ

مخاطبین : دانشجویان محترم ساکن در سراهای دانشجویی دانشگاه  گناباد

 

زمان اجرا  :

 6اردیبهشت لغایت 31 خرداد1401

توسط :

مشاوران، روانشناسان و مددکار اجتماعی مرکز مشاورره