ورزش قهرمانی

شرح وظایف:

برنامه‌ریزی تمرینات و برگزاری اردوهای آمادگی تیم های دانشگاه و نظارت بر برگزاری تمرینات، جذب قهرمان و دانشجویان نخبه ورزشی برای تقویت تیم‌های دانشگاه و اعزام تیم‌ها به مسابقات برون دانشگاهی.