اماکن ورزشی

شرح وظایف:

نگهداری، ساماندهی، توسعه و تجهيز فضاهای ورزشی دانشگاه و پيگيري جهت تعميرات لوازم و وسايل ورزشي موجود و برنامه‌ریزی برای استفاده دانشجویان، کارکنان و ... از امکانات در دسترس.