ورزش همگانی

شرح وظایف:

- برنامه‌ریزی به منظور توسعه ورزش همگانی در دانشگاه.

- توسعه و گسترش فعاليت‌هاي ورزشي درون دانشگاهی بخصوص ورزش‌هاي همگاني.

- غني‌سازي اوقات فراغت دانشجويان.

- توسعه مشاركت دانشجويان در فعاليت‌هاي ورزشي درون دانشگاهی.

- ارتقاء سطح ورزش دانشجويي.

- اشاعه فرهنگ ورزش در بين دانشجويان.

- بهبود كيفيت زندگي دانشجويان.