مركز بهداشت، درمان و مشاوره دانشجويي

وظایف

 • نظارت و رسيدگي به وضعيت روحي، رواني و بهداشتي دانشجويان و ارايه راهنمايي‌هاي لازم در زمينه‌هاي مختلف
 • نظارت بر رعايت بهداشت سلف‌سرويس‌ها، خوابگاه­ها و نانوائي­ها و ساير اماكن متعلق به مجتمع با همكاري مديريت امور دانشجويي
 • نظارت بر انجام امور مشاوره و ارايه راهنمايي‌هاي لازم در زمينه‌هاي تحصيلي، شغلي و شخصي به دانشجويان
 • تأمين خدمات بهداشتي و درماني دانشجويان و كاركنان
 • انجام خدمات مشاوره‌اي با دانشجويان و خانواده آنان (درصورت لزوم) به منظور آگاهي از مشكلات آنان
 • برقراري ارتباط با واحدهاي مختلف مجتمع به منظور ايجاد هماهنگي در فعاليت‌هاي فوق­برنامه در ارتباط با اهداف مجتمع
 • پيش‌بيني و اقدامات لازم در زمينه تهيه دارو و لوازم بهداشتي و نظارت و كنترل در مصرف آن
 • معاينه و معالجه سرپايي دانشجويان
 • ثبت و نگهداري سوابق درماني دانشجويان
 • پيگيري وضعيت دانشجويان بستري شده در مراكز پزشكي
 • اظهارنظر در باره گواهي­نامه‌هاي پزشكي دانشجويان صادر شده توسط ساير پزشكان
 • تهيه و تنظيم جدول زمان‌بندي شده به منظور استفاده دانشجويان و كاركنان از خدمات درماني مجتمع
 • نظارت مستمر بر نحوه فعاليت پزشكان، مشاوران، پرستاران و ساير پرسنل بهداشتي، درماني مجتمع
 • برگزاري كلاس‌ها و كارگاه­هاي آموزشي در جهت ارتقاي سلامت جسمي و رواني دانشجويان
 • ارتباط با انجمن‌ها، نهادها، سازمان‌ها و ادارات مرتبط با امر بهداشت، درمان و مشاوره
 • تهيه و توزيع نشريه‌هاي مختلف مربوط براساس نيازهاي موجود
 • ارايه گزارش‌هاي لازم به معاونت آموزشی، پژوهشی و دانشجویی در زمينه‌هاي مربوط
 • انجام امور ساير امور محوله از سوي مقام مافوق