مدیریت فرهنگی

 

 

مدیر امور دانشجویی و فرهنگی: جواد کرامتی

........................................................... 

مدیریت فرهنگی مجتمع آموزش عالی گناباد فعاليت‌هاي حوزه خود را در راستاي تحقق دانشگاه اسلامي و دستیابی به سند تحول فرهنگي آموزش عالي و همچنین پيشبرد اهداف فرهنگي و تربيتي نظام جمهوري اسلامي، برنامه‌ريزي و تبيين می نماید.

وظايف عمومي و اختصاصي مدیریت فرهنگي بر اساس آیین‌نامه جامع مدیریت دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری مصوب جلسه 684 مورخ 1389/12/10 شورای عالی انقلاب فرهنگی

1- ابلاغ کليه مصوبات، مقـررات و آيين‌نامه‌هاي ابلاغي از سوي رئيس موسسه به واحدهاي ذيربط و پيگيري و نظارت بر حسن اجراي آن

2- ارائه گزارش‌هاي توجيهي لازم به رييس مؤسسه در خصوص وظايف مربوطه به واحدهاي تحت نظر

3- نظارت بر واحدهاي وابسته به منظور حصول اطمينان از حسن اجراي وظايف آنها

4-برنامه‌ريزي وتنظيم فعاليتها مطابق با اولويتهاي موسسه

5- همکاري با ساير مدیریت ها جهت حسن اجراي برنامه‌هاي موسسه

6-انجام ساير امور محوله از سوي رئيس موسسه

وظايف اختصاصي

1-راهبري و نظارت بر حسن اجراي کليه امور فرهنگي موسسه در سطوح استادان، دانشجويان و کارکنان، مطابق با مصوبات، مقررات و آيين‌نامه‌هاي مربوط و با همکاري و هماهنگي ساير نهادهاي ذيربط

2-تطبيق و اجراي سياستهاي راهبردي شوراي عالي انقلاب فرهنگي و ستادهاي تعميق و گسترش فرهنگ و مباني اسلام در دستگاهها در حوزه مسائل فرهنگي و اجتماعي

3-رصد وضعيت کلي فرهنگي، تربيتي، اجتماعي و سياسي موسسه و همچنين انجام مطالعات و پژوهشهاي لازم با همکاري معاونت پژوهشي موسسه به منظور برنامه‌ريزي و سياستگذاري فعاليتهاي فرهنگي جهت گسترش و تعميق ارزش هاي اسلامي ـ ايراني ـ انقلابي در همه سطوح موسسه و ارائه گزارش به شوراي فرهنگي و اجتماعي موسسه

4-ايجاد ارتباط و همکاري هرچه بيشتر با مراکز؛ موسسات و نهادهاي فکري، فرهنگي و انقلابي

5-برنامه‌ريزي به منظور توسعه آموزشهاي فرهنگي، سياسي و اخلاقي از طريق برگزاري کلاسهاي آموزشي و سمينارها و مجامع فرهنگي، فکري و سياسي دانشگاهي با استفاده بهينه از توان موجود نهادهاي اسلامي و انقلابي و نظارت بر آنها

6- فراهم آوردن زمينه ترغيب عناصر موسسه به منظور حضور در صحنه‌هاي مختلف علمي، سياسي و فرهنگي جامعه

7- اهتمام به ترويج فرهنگ گفتگو، نقد روشمند، آزاد انديشي و گسترش زمينه ارتباط دانشگاهيان با صاحب نظران علمي، فرهنگي و سياسي

8-مديريت محتوايي شوراي فرهنگي و اجتماعي از طريق تسهيل در فرآيند تصويب طرحها، پيشنهاد برنامه‌هاي لازم و پيگيري وظايف محوله

9-پيگيري ابلاغ مصوبات، مقررات و آيين‌نامه‌ها و اطلاع‌رساني به واحدهاي مرتبط در داخل يا خارج موسسه، با هدف ايجاد هماهنگي و نظارت بر حسن اجراي آنها و ارائه گزارش ارزيابي به شوراي فرهنگي و اجتماعي موسسه