اعتبارسنجی نشریات

  • الف) نشريه داخلي: 

   نشريه معتبر داخلي، نشريه‌اي است كه از وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و يا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اعتبار علمي- پژوهشي یا علمی-ترویجی كسب نموده باشد و در عين حال در فهرست نشريه‌هاي داخلي لغو اعتبار شده  قرار نداشته باشد. 

فهرست نشريه‌هاي معتبر و لغو اعتبار شده وزارت علوم توسط دبيرخانه كميسيون نشريات علمي كشور منتشر مي‌گردد و در وبگاه Journals.msrt.ir در دسترس مي‌باشد.

- فهرست نشريه‌هاي معتبر علوم پزشكي توسط دبيرخانه كميسيون نشريات علوم پزشكي كشور منتشر مي‌گردد و در وبگاه http://journals.research.ac.ir/  در دسترس مي باشد.

ب) نشريه خارجي: 

   نشريه معتبر خارجي، نشريه‌اي است كه  در يك  پايگاه استنادي معتبر بين‌المللي WOS-Core Collection يا Scopus و یا پايگاه تخصصي تایید شده نمايه شده باشد و  در عين حال در فهرست نشريه‌هاي نامعتبر خارجي قرار نداشته باشد. 

-  دسترسي به نشريه‌هاي WOS-Core Collection و Scopus و فهرست نمايه‌هاي تخصصي تایید شده از طريق وبگاه مگاپیپر با نشانيmegapaper.ir امكان‌پذير است.

 -  نشريه معتبر خارجي كه در فهرست JCR  قرار گرفته باشد داراي امتياز پژوهشي بيشتري بوده و تأكيد مي‌گردد انتخاب اين نشريه‌ها در اولويت قرار گيرد.