انتشارات دانشگاه

دانلود آیین نامه انتشارات مجتمع آموزش عالی گناباد

- فرآيند پذيرش كتاب

براي نشر اثر خود در انتشارات مجتمع آموزش عالي گناباد به ترتيب زير درخواست دهيد:

1. كاربرگ هاي لازم را برحسب مورد از فهرست كاربرگ ها بگيريد و تكميل كنيد.

2. كاربرگ را به همراه با پيوست هاي لازم از طريق اتوماسيون اداري (دبير شوراي انتشارات) يا پست الكترونيكي press[@]gonabad.ac.ir ارسال كنيد.

3. شوراي انتشارات مطابق آيين نامه انتشارات مجتمع آموزش عالي گناباد پس از دريافت پيشنهاد، ارزيابي اثر را در كارگروه هاي تخصصي و شورا انجام مي دهد.

4. در صورت تاييد، مراحل عقد قرارداد و ويرايش علمي و ادبي اثر شما با هماهنگي انجام مي شود.

5. اثر پس از طي فرايندهاي قانوني لازم، روانه چاپ مي شود.

6. اثر پس از چاپ در شبكه پخش قرار مي گيرد.

- فهرست کاربرگ ها