مدیریت پژوهشی و فناوری

 

سرپرست مدیریت امور پژوهش و فناوری: دکتر مهدیه نامور محبوب- عضو هیأت علمی گروه مهندسی شیمی


شماره تماس: 57229701-051 داخلی 138


 • تهیه و نگارش صورتجلسات شورای پژوهشی و ارسال آن به اعضای شورا
 • برنامه ریزی زمانبندی جلسات شورای پژوهشی
 • تکمیل مدارک و شرکت در جلسات شورای پژوهشی
 • پیگیری مصوبات شورای پژوهشی دانشگاه
 • پاسخگویی و پیگیری کلیه مکاتبات مربوط به شورای پژوهشی
 • تهیه فهرست فعالیت های پژوهشی اعضای هیئت علمی دانشگاه( مقالات چاپ شده در مجلات – مقلات ارائه شده به صورت پوستر یا سخنرانی در همایش ها –کتب چاپ شده و ... ) بر حسب نیاز
 • ارتباط و تعامل نزديك با سایر همکاران دانشگاه در راستاي گردآوري اطلاعات و مدارك مورد نياز جهت پیشبرد اهداف پژوهشي دانشگاه
 • دریافت طرحهای پژوهشی اعضای هیأت علمی
 • تشکیل شورای پژوهشی جهت بررسی طرحهای پژوهشی و سیاستگذاری پژوهشی
 • ارسال طرحهای پژوهشی و گزارش نهایی طرحهای پژوهشی به معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه به منظور بررسی و
 • اخذ تصمیم نهایی .
 • پیگیری اصلاحات درخواست شده توسط داوران و انعکاس آن به مجریان طرح ها
 • عقد قرارداد طرح های تصویب شده و ارسال فرم قرارداد به مجری طرح و پیگیری مراحل عقد قرارداد
 • پيگيري اجراي طرحهاي پژوهشی و تهيه گزارشات لازم در مورد پيشرفت و یا عدم پيشرفت طرحهاي مزبور جهت اتخاذ تصميم لازم .
 • تشكيل پرونده جهت بايگاني و نيز نگهداري كليه سوابق نامه‌ها و همچنين طرح هاي پژوهشي مصوب؛
 • مکاتبه با مجریان طرح پس از جلسه شورا در مورد روند تصویب طرح و اصلاحات
 • اجراء و ابلاغ آیین نامه ها و بخش نامه ها و دستور العمل های معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه در امور پژوهشی
 • دریافت پیشنهادات و راهکارهای اعضای هیأت علمی و کارکنان در جهت ارتقاء امور پژوهشی و ارجاع آن به مسئولین مربوطه و پیگیری لازم .
 • پیگیری امور مربوط به شرکت اعضای هیات علمی در مجامع علمی داخل و خارج کشور
 • پرداخت حق تاليف مقالات چاپ شده اعضاي هيئت علمي در مجلات معتبر علمي - پژوهشي داخل و خارج از کشور
 • برگزاري مراسم هفته پژوهش و مراسم تجليل از پژوهشگران برتر دانشگاه
 •  تهيه و تدوين آيين­نامه­ها و دستورالعمل­هاي امور پژوهشي جهت ارائه به شوراي پژوهشي
 • پیگیری و برگزاری کارگاه های موردنیاز دانشجویان در حیطه تخصصی
 • تهیه فرم های پژوهشی موردنیاز
 • انجام سایر امور مربوطه طبق نظر مقام مافوق مطابق با نياز سيستم

پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری پایگاه اطلاع رسانی دولت پایگاه اطلاع رسانی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری پایگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش و آموزش کشور