معرفی مدیریت امور پژوهش و فناوری

دکتر مهدیه نامور محبوب
سرپرست مدیریت امور پژوهش و فناوری
عضو هیأت علمی گروه مهندسی شیمی
رایانامه: namvar[at]gonabad.ac.ir
مشاهده رزومه دکتر نامور

شرح وظایف

 • تهیه و نگارش صورتجلسات شورای پژوهشی و ارسال آن به اعضای شورا
 • برنامه ریزی زمانبندی جلسات شورای پژوهشی
 • تکمیل مدارک و شرکت در جلسات شورای پژوهشی
 • پیگیری مصوبات شورای پژوهشی دانشگاه
 • پاسخگویی و پیگیری کلیه مکاتبات مربوط به شورای پژوهشی
 • تهیه فهرست فعالیت های پژوهشی اعضای هیئت علمی دانشگاه( مقالات چاپ شده در مجلات – مقلات ارائه شده به صورت پوستر یا سخنرانی در همایش ها –کتب چاپ شده و ... ) بر حسب نیاز
 • ارتباط و تعامل نزديك با سایر همکاران دانشگاه در راستاي گردآوري اطلاعات و مدارك مورد نياز جهت پیشبرد اهداف پژوهشي دانشگاه
 • دریافت طرحهای پژوهشی اعضای هیأت علمی
 • تشکیل شورای پژوهشی جهت بررسی طرحهای پژوهشی و سیاستگذاری پژوهشی
 • ارسال طرحهای پژوهشی و گزارش نهایی طرحهای پژوهشی به معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه به منظور بررسی و
 • اخذ تصمیم نهایی .
 • پیگیری اصلاحات درخواست شده توسط داوران و انعکاس آن به مجریان طرح ها
 • عقد قرارداد طرح های تصویب شده و ارسال فرم قرارداد به مجری طرح و پیگیری مراحل عقد قرارداد
 • پيگيري اجراي طرحهاي پژوهشی و تهيه گزارشات لازم در مورد پيشرفت و یا عدم پيشرفت طرحهاي مزبور جهت اتخاذ تصميم لازم .
 • تشكيل پرونده جهت بايگاني و نيز نگهداري كليه سوابق نامه‌ها و همچنين طرح هاي پژوهشي مصوب؛
 • مکاتبه با مجریان طرح پس از جلسه شورا در مورد روند تصویب طرح و اصلاحات
 • اجراء و ابلاغ آیین نامه ها و بخش نامه ها و دستور العمل های معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه در امور پژوهشی
 • دریافت پیشنهادات و راهکارهای اعضای هیأت علمی و کارکنان در جهت ارتقاء امور پژوهشی و ارجاع آن به مسئولین مربوطه و پیگیری لازم .
 • پیگیری امور مربوط به شرکت اعضای هیات علمی در مجامع علمی داخل و خارج کشور
 • پرداخت حق تاليف مقالات چاپ شده اعضاي هيئت علمي در مجلات معتبر علمي - پژوهشي داخل و خارج از کشور
 • برگزاري مراسم هفته پژوهش و مراسم تجليل از پژوهشگران برتر دانشگاه
 •  تهيه و تدوين آيين­نامه­ها و دستورالعمل­هاي امور پژوهشي جهت ارائه به شوراي پژوهشي
 • پیگیری و برگزاری کارگاه های موردنیاز دانشجویان در حیطه تخصصی
 • تهیه فرم های پژوهشی موردنیاز
 • انجام سایر امور مربوطه طبق نظر مقام مافوق مطابق با نياز سيستم

معرفی کارکنان امور پژوهشی

دکتر وحید محمودی
دفتر کارآفرینی و ارتباط با صنعت
اکرم تقی زاده قوژدی
کارشناس امور پژوهشی

خانم غلامی
کارشناس امور پژوهشی

رضا عجم زیبد
کارشناس مرکز اطلاع‌رسانی و کتابخانه
ملیحه اسماعیل زاده
کارشناس مرکز اطلاع‌رسانی و کتابخانه
پروین صلاحی
کارشناس مرکز اطلاع‌رسانی و کتابخانه

معرفی کارکنان گروه فناوری اطلاعات و خدمات رایانه‌ای

دکتر محمدحسین اولیائی
رئیس گروه فناوری اطلاعات و خدمات رایانه‌ای
مشاهده رزومه دکترمحمدحسین اولیائی
علیرضا ابراهیمی مقدم
کارشناس فناوری اطلاعات و خدمات رایانه‌ای
فرزانه معتمدی نسب
کارشناس فناوری اطلاعات و خدمات رایانه‌ای
محسن یوسفی
کارشناس فناوری اطلاعات و خدمات رایانه‌ای

موقعیت جغرافیایی موقعیت جغرافیایی: گناباد، خیابان غفاری، ساختمان آموزشی و پژوهشی مجتمع آموزش عالی گناباد، طبقه همکف