دفتر ارتباط با صنعت

وظايف

 

 • تشكيل كميته‌هاي همكاري علمي- صنعتي با سازمان­هاي مختلف و واحدهاي صنعتي
 • انجام امور مربوط به همكاري­هاي علمي و تحقيقاتي با صنايع كشور
 • تامين امكانات تجهيزاتي و وسايل و لوازم مورد نياز پروژه‌ها با كمك واحدهاي مربوط
 • برقراري ارتباط با صنايع و كارخانجات براي عقد قرارداد در مورد طرح­هاي علمي و تحقيقاتي به منظور تقويت ارتباط صنعت با جامعه
 • برقراري ارتباط ميان دانشگاه با زنجيره تحقيقات كاربردي، توسعه­اي و فناوري  با تاكيد بر پژوهش­هاي مشترك با دستگاه­هاي مختلف
 • معرفي امكانات علمي، تحقيقاتي و تواناييهاي بالقوه مركز به صنايع
 • برنامه‌ريزي و سياستگذاري در خصوص كارآموزي دانشجويان
 • سياستگذاري و تشويق اعضاي هيأت علمي براي اجراي پژوهش‌هاي كاربردي و فن بازاريابي پژوهش
 • برنامه‌ريزي در خصوص اشاعه فرهنگ كارآفريني در بين اعضاي هيأت علمي و دانشجويان
 • برگزاري كارگاه­هاي آموزشي در زمينه ترويج كارآفريني و آشنايي دانش­آموختگان با مفهوم كارآفريني
 • ارايه خدمات آموزشي و پژوهشي در زمينه كارآفريني اعضاي هيأت علمي جهت ارايه به دانشجويان و دانش‌آموختگان
 • حمايت از كارآفرينان به عنوان الگو براي دانشجويان
 • هدايت دانشجويان براي كاربردي نمودن تخصص خود
 • آشنا نمودن دانشجويان به كليه زمينه‌هاي شغلي موجود در جامعه
 • همفكري با مديران گروه­هاي آموزشي به منظور ترغيب آنها به تأسيس دوره­هاي ميان رشته‌اي كاربردي
 • برگزاري دوره‌ها و سيمنارهاي كوتاه‌مدت براي افزايش دانش كاربردي
 • انجام مكاتبات و امور مربوط به معرفي دانشجويان به ادارات و دستگاه‌هاي مختلف براي انجام دوره كارآموزي و كارورزي در چهارچوب مقررات
 • شناسايي واحدهاي صنعتي و توليدي و معرفي آنها به دانشگاهيان
 • ايجاد اشتغال دانش‌آموختگان دانشگاهي
 • تجاري‌سازي دستاوردهاي تحقيقاتي- كاربردي
 • توسعه كسب و كارهاي كوچك و متوسط دانش محور
 • تسهيل در انتقال دانش و فناوري  از مراكز دانشگاهي به ديگر مراكز جامعه
 • انجام بررسي­ها و اقدامات لازم در امر پاسخگويي به نيازهاي جامعه در مراكز علمي و كارآفريني
 • شناخت دوره‌هاي تخصصي كوتاه مدت و بلند مدت مورد نياز بخشهاي صنعتي كشور
 • همكاري با سازمانها و شركت در جهت انجام آزمايشهاي صنعتي-تحقيقاتي با توجه به ضوابط مورد عمل
 • فراهم كردن زمينه بازديد مسئولين بخش صنعت كشور از دانشگاه و بالعكس با هماهنگي واحدهاي مربوط
 • همكاري و ايجاد هماهنگي بين فعاليتهاي پژوهشي گروههای آموزشی و واحدهاي مختلف تحقيقاتي و اجرايي
 • انجام ساير امور محوله از طرف مقام مافوق