معاونت اداری و مالی

معاون اداری و مالی: دکتر مهدیان فر


 تلفن  دفتر معاونت: 57258131


وظایف

 • همكاري با رئيس مجتمع در اجراي هرچه بهتر وظايف مربوط به واحدهاي ستادي مجتمع
 • رسيدگي به هدف‌هاي اجرايي دانشگاه و چگونگي گردش كارها و روش‌هاي كار در واحدهاي مختلف
 • ايجاد هماهنگي بين فعاليتهاي مربوط به واحدهاي تحت پوشش و اظهارنظر در خصوص رفع مشكلات موجود
 • نظارت برحسن اجراي كليه قوانين و مقررات مربوط به امور اداري، استخدامي، مالي- معاملاتي مجتمع
 • ارايه گزارش‌هاي توجيهي لازم به رئيس مجتمع در خصوص وظايف مربوط به واحدهاي تحت نظر
 • اتخاذ تصميم در مورد برنامه كار واحدهاي تابعه
 • شركت در شوراها، كميسيونها، جلسات و اظهارنظر در مورد مسايل مختلف اداري، استخدامي، مالي-معاملاتي در چارچوب مقررات و حفظ مصالح مجتمع
 • همكاري در تهيه و تنظيم بودجه ساليانه مجتمع با گروه طرح و برنامه
 • تهيه و اجراي طرحهاي رفاهي كاركنان با توجه به امكانات مجتمع
 • انجام امور استخدامي و تامين نيروي انساني مورد نياز مجتمع طبق مقررات و ضوابط مربوطه با هماهنگي گروه طرح و برنامه
 • بررسي و پيشنهاد مقررات مربوط به امور استخدامي اعضاي هيأت علمي به مراجع ذيصلاح
 • همكاري با ديگر معاونتها و گروههای آموزشی در جهت تحقق اهداف آموزشي، پژوهشي، دانشجويي و فرهنگی مجتمع
 • انجام ساير امور محوله از سوي رئيس مجتمع