مدارك و زمان ثبت نام 93

از كليه پذيرفته شدگان عزيز و گرامي تقاضا مي شود فايل هاي زير را بعد از دريافت دقيقاٌ ملاحظه نمايند و همراه با مدارك قيد شده در زمان تعيين شده جهت ثبت نام به مجتمع آموزش عالي گناباد مراجعه نمايند.جدول زمانبندي ثبت نام حضوری پذيرفته شدگان جدیدالورود مجتمع آموزش عالی گنابادشهریه دوره های شبانه(نوبت دوم)كليه پذيرفته شدگان محترم بايد مدارك زير را هنگام ثبت نام به همراه داشته باشند

رديف

مورد (ديپلم ‌يا مدرك‌تحصيلي)

ارائه مدرك+يك نسخه تصوير تاييديه

توضيح و موارد بررسي

1-1

نظام‌قديم‌آموزش‌متوسطه

اصل‌ياگواهي‌مدرك تحصيلي دوره چهار ساله يا دوره شش ساله  و يا هنرستان با مهر وامضاء مديردبيرستان و يا هنرستان با درج نوع ديپلم، بخش و شهرستان محل اخذ ديپلم

-بخش ‌و شهرستان ‌محل‌ اخذ ديپلم ، سال ما قبل و دوسال ماقبل ديپلم مي‌بايست با سه سال تحصيل مندرج ‌در ليست يكسان باشد.

- تاريخ اخذ ديپلم در هر يك از رشته‌هاي‌تحصيلي نيمسال اول‌ و دوم بايدحداكثر تا پايان  93.6.31باشد.

1-2

گواهي‌تحصيلي‌سال‌ما قبل و 2 سال‌ ما قبل ديپلم بادرج‌ بخش‌وشهرستان‌محل تحصيل با مهروامضاء‌مديردبيرستان و يا هنرستان با درج بخش‌وشهرستان‌سال‌ماقبل‌و2سال قبل از ديپلم

1-3

اصل گواهي يا كارنامه تحصيلي ديپلم نظام قديم با امضاء و ممهور به مهر دبيرستان يا سازمان آموزش پرورش

رشته‌هاي‌تحصيلي‌گزينش‌صرفاً بر اساس‌سوابق‌تحصيلي‌ (معدل‌كتبي)

2-1

نظام‌جديدآموزش‌متوسطه

اصل مدرك يا گواهي پايان دوره پيش دانشگاهي با مهر و امضاء مدير مركزپيش دانشگاهي بادرج رشته تحصيلي ، بخش و شهرستان محل اخذ مدرك پيش دانشگاهي

-تاريخ اخذ دوره پيش دانشگاهي درهر يك‌ از رشته‌هاي تحصيلي نيمسال اول و دوم بايد حداكثرتا پايان 93.6.31  باشد.

-بخش‌وشهرستان‌محل‌اخذمدرك‌ دوره‌‌ پيش‌دانشگاهي، اخذ ديپلم‌ و سال ‌ماقبل ‌از ديپلم‌ مي بايست با سه‌سال تحصيل مندرج در ليست يكسان باشد

2-2

اصل ‌مدرك‌‌ياگواهي‌‌ديپلم‌‌متوسطه‌‌نظام‌جديد با مهر و امضاء مدير دبيرستان‌و‌يا هنرستان بادرج بخش و شهرستان‌محل اخذمدرك

2-3

اصل ‌مدرك‌و ‌ياگواهي ‌سال‌ ما قبل‌ديپلم‌ با مهر و امضاء مدير دبيرستان‌و‌يا هنرستان‌بادرج‌بخش وشهرستان‌محل اخذمدرك

2-4

اصل كارنامه تحصيلي ديپلم متوسطه نظام جديد (رياضي‌فيزيك،علوم تجربي، علوم انساني و علوم و معارف اسلامي) درهريك‌از سال‌هاي 1384 الي 1391 با امضاء و مهر دبيرستان يا سازمان آموزش پرورش

--------------

3

مدرك‌معادل‌كارداني‌ ‌ويژه دانشجويان اخراجي‌و انصرافي

اصل مدرك و ياگواهي دانش‌آموختگي دردوره‌ي معادل

درخصوص ‌دارندگان ‌مدرك‌ معادل‌ مفاد بخشنامه شماره 77633/2 مورخ 92.5.28  معاونت‌آموزشي‌وزارت‌ متبوع‌ ملاك ‌عمل بوده و بررسيهاي لازم مي‌بايست براساس اين بخشنامه صورت‌گيرد. ضمنا قبولي ‌پذيرفته‌شدگان داراي مدرك معادل كه مشمول مفاد بخشنامه‌ مذكور نمي‌باشند، لغوخواهدشد.

4

دارندگان‌مدرك كارداني دانشگاهها و موسسات آموزش عالي

اصل و يا گواهي مدرك دوره كارداني (فوق ديپلم)

تاريخ  اخذ مدرك ‌كارداني حداكثرتا تاريخ 93.6.31

5

‌دارندگان‌مدرك كارداني ‌گروه ‌آموزشي پزشكي

پايان ‌طرح‌ نيروي‌انساني‌ تاريخ 93.6.31  براي رشته‌هاي‌تحصيلي‌نيمسال اول ويا 93.11.30 براي‌رشته‌هاي تحصيلي نيمسال دوم باشد.

6

دارندگان مدرك كارداني پيوسته

اصل‌وياگواهي‌مدرك‌كارداني‌پيوسته‌آموزشكده‌هاي فني‌وحرفه‌اي وابسته به وزارت آموزش وپرورش

با قيد تاريخ اخذ مدرك ‌كارداني حداكثرتا 93.6.31  و شرط معدل براي ثبت نام ملاك نمي باشد

7

اصل يا گواهي تحصيلي سال اول، دوم و سوم دبيرستان و يا هنرستان با مهر و امضاء مدير دبيرستان ‌و ‌يا هنرستان با درج بخش و شهرستان ‌محل اخذمدرك

--------------

8

كارمندان دولت

اصل‌حكم‌مرخصي‌سالانه‌ياموافقت‌رسمي‌وبدون‌قيدوشرط

--------------

9

فرزندان كارمندان دولت

گواهي اشتغال به كار براي كاركنان رسمي، پيماني، شاغلين‌ و بازنشستگان ‌وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فنآوري ‌و بهداشت‌، درمان و آموزش پزشكي و ساير موسسات آموزشي تابعه

براي‌ استفاده ‌از تخفيف‌50 درصدي (به استناد تصويب ‌نامه‌ شماره 22693ت 19834 هـ مورخ 1377.5.19  هيات وزيران)در يكي‌ از رشته‌هاي تحصيلي‌دوره‌شبانه‌ (مقاطع‌‌كارداني‌ وكارشناسي)

10

كاركنان‌رسمي ‌وزارت‌علوم،تحقيقات وفنآوري‌ودانشگاهها و موسسات‌آموزشي و پژوهشي وابسته پذيرفته شده در ‌رشته‌هاي‌‌ تحصيلي‌‌نوبت‌دوم (شبانه)

اصل‌حكم‌استخدامي ويا گواهي رسمي مشمول سازمان مديريت وبرنامه‌ريزي كشور

حداكثر سن‌، ‌35 سال ‌‌تمام ‌‌به ‌‌هنگام ‌ثبت‌نام در آزمون سراسري بوده است درغيراينصورت قبولي آنان  لغو مي‌شود

18

كليه پذيرفته شدگان

اصل شناسنامه به انضمام 2 نسخه تصوير از تمام صفحات

--------------

19

كليه پذيرفته شدگان

اصل كارت ملي به انضمام دو برگ تصوير پشت و روي

--------------

20

كليه پذيرفته شدگان

6‌قطعه‌عكس‌تمام‌رخ‌4×3تهيه‌ شده‌ درسال جاري

--------------

21

كليه‌پذيرفته‌شدگان(برادران)

مدرك‌ ‌وضعيت ‌نظام ‌وظيفه

با توجه ‌به ‌يكي از بند‌هاي مندرج در صفحه36 دفترچه راهنماي ثبت‌نام و شركت در آزمون (دفترچه شماره يك)

22

كليه پذيرفته شدگان

اصل‌وكپي دفترچه بيمه (درصورت دارا بودن) اعم از خدمات درماني، تامين اجتماعي، ارتش و...

--------------

 

 

 

 


وسايل و لوازم مورد نياز براي اسكان در خوابگاه

دانشجوياني كه قصد اسكان در خوابگاه ها را دارند لازم است تشك، پتو و وسايل شخصي را تهيه كرده و همراه خود داشته باشند.


 

           دريافت فايل pdf جدول زمانبندي ثبت نام رشته هاي مختلف


            دريافت فايل pdf مدارك مورد نياز هنگام ثبت نام


*  قابل توجه دانشجویان پسر متقاضی اسکان در خوابگاه های خودگردان

* قابل توجه دانشجویان خواهر متقاضی اسکان در خوابگاه های خودگردان

مدارك و زمان ثبت نام

 *نقشه گناباد

* تاييديه تحصیلی

*شروع کلاس‎های ترم مهر93

* اطلاعیه صدور كارت دانشجويي

* آدرس و تلفن واحدهاي دانشگاه

*وسايل و لوازم مورد نياز براي اسكان در خوابگاه

 دانشجوياني كه قصد اسكان در خوابگاه ها را دارند لازم است تشك، پتو و وسايل شخصي را تهيه كرده و همراه خود داشته باشند.

 

امتیاز کلی این مطلب (0)

0 از 5 ستاره

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر بعنوان میهمان

0
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد