اولین کنفرانس بین المللی فناوری های نوین در علوم

اولین کنفرانس بین المللی فناوری های نوین در علوم ، 16 شهریور 1396
دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل

تاریخ های مهم

  • مهلت ارسال مقاله (ها):تاپایان 15 مرداد ماه 1396
  • نتایج نهایی متن کامل مقاله:تا 20 مرداد
  • ثبت نام فردی شرکت کنندگان: تاپایان 15 مرداد 1396
  • ‎روزکنفرانس: 16 شهریور1396