وظايف و فعاليت هاي گروه نظارت و ارزيابي

-        اجراي مصوبات و دستورالعمل هاي شوراي نظارت و ارزيابي آموزش عالي.

-    جمع آوري اطلاعات و آمار مورد نياز در چارچوب مصوبات شوراي نظارت و ارزيابي آموزش عالي و تجزيه و تحليل داده ها و دسته بندي اطلاعات مربوط به ان و ارائه گزارش به شوراي نظارت و ارزيابي.

-        همكاري با گروه هاي نظارت و ارزيابي اعزامي از طرف وزارت علوم، تحقيقات و فنّاوري.

-    تهيه گزارش مربوط به كيفيت آموزشي دانشگاه براساس الگوهاي تنظيم شده از سوي شوراي نظارت و ارزيابي آموزش عالي و ارائه آن به رياست دانشگاه جهت انعكاس به وزارت علوم، تحقيقات و فنّاوري در پايان هر نيمسال تحصيلي.

-    ارزيابي ارتقاء كيفيت و كميت فعاليتهاي آموزشي ، پژوهشي ، فرهنگي، اجرايي و ميزان كارائي برنامه‌ها و مقررات براساس عوامل و شاخص هاي تعيين شده.

-        جمع آوري و ارائه نظرات و پيشنهادهاي لازم در جهت اصلاح و بهبود كيفيت آموزشي در دانشگاه.

-        ايجاد هماهنگي و ارتباط ميان شوراي نظارت و ارزيابي و گروه نظارت و ارزيابي دانشگاه.

-    ارزيابي روش تدريس اعضاء هيأت علمي دانشگاه و تلاش در جهت انتخاب مناسب ترين روش تدريس براي هر موضوع درسي از طريق تكميل فرمهاي پرسشنامه توسط دانشجويان و نظر خواهي از دانش‌آموختگان در مورد نقاط قوت و ضعف نحوه آموزش در دانشگاه.

-        بررسي و تصويب طرحهاي مربوط به نظارت و ارزيابي دانشگاه.

-        بررسي وضعيت آموزشي ، پژوهشي و رفاهي اعضاء آموزشي دانشگاه و يافتن شاخصها و عوامل تأثير گذار بر كيفيت آموزش.

-    بررسي و ارزيابي مستمر كاركرد گروههاي آموزشي ، دانشگاه ها و واحدهاي دانشگاهي و ارائه گزارش به معاون آموزشي و پژوهشي دانشگاه.

-        بررسي مشكلات و موانع رشد كيفي آموزش در دانشگاه و ارائه طرحهاي مناسب جهت بهبود و افزايش سطح كيفي آموزشي دانشگاه.

-        ارتباط با دانشگاههاي معتبر جهان و كسب اطلاع از نحوه تلاشها و دستاوردهاي نوين در زمينه نظارت و ارزيابي آموزش و استفاده بهينه از آن.

-        برنامه ريزي و ارزيابي منظم فعاليتهاي مديران مرتبط با امور آموزشي دانشگاه با هماهنگي و همكاري معاونت آموزشي و پژوهشي .

-    برگزاري دوره‌ها و كارگاههاي آموزشي براي اعضاي هيأت علمي و مديران دانشگاه در جهت ارتقاي كيفيت آموزشي و مديريت آموزشي دانشگاه با هماهنگي معاونت آموزشي و پژوهشي.

-        انجام بررسي هاي لازم در زمينه تغيير و يا توسعه برنامه هاي درسي و آموزشي و ارائه پيشنهاد به معاون آموزشي و پژوهشي دانشگاه.

-        تهيه آئين نامه و دستورالعملهاي لازم در زمينه مربوط.

-        نظارت برنحوه اجراي امتحانات ميان ترم و پايان ترم دانشگاه.

-        نظارت بر حسن اجراي مقررات آموزشي دانشگاه و ارائه گزارش موارد تخلف به معاونت آموزشي و پژوهشي دانشگاه.

-        انجام كليه امور محوله در زمينه نظارت و ارزيابي از طرف رياست دانشگاه.

 

امتیاز کلی این مطلب (0)

0 از 5 ستاره

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر بعنوان میهمان

0
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد