برگزاری همایش ملی پژوهش های بین رشته ای ترجمه

همایش ملی پژوهش های بین رشته ای ترجمه همایش ملی پژوهش های بین رشته ای ترجمه

همایش ملی پژوهش های بین رشته ای ترجمه با همکاری مجتمع آموزش عالی گناباد و دانشگاه بیرجند برگزار می شود.

 

محور های همایش :

علم سنجی در مطالعات ترجمه/ترجمه و شناخت

ترجمه وادبیات تطبیقی/ترجمه، تاریخ نگاری و تاریخ نگری

ترجمه و رسانه/ترجمه و مناسبات قدرت/جامعه شناسی ترجمه

ترجمه و نقدادبی/ترجمه و فلسفه/ترجمه و سیاست زبانی

زمان برگزاری :چهارشنبه و پنج شنبه ( 7و 8 آبان ماه 1399)  

پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری پایگاه اطلاع رسانی دولت پایگاه اطلاع رسانی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری پایگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش و آموزش کشور